Regel van het huis

Verhindering: 

  • Bij verhindering graag 24 uur van te voren uw afspraak afzeggen. Indien afzegging niet tijdig 

gebeurt, wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Bij herhaling van het niet tijdig annuleren van de afspraak zal het gehele bedrag van de behandeling in rekening worden gebracht. 

Kom op tijd:

 Gelieve tijdig op uw afspraak te verschijnen. Bent u minimaal  20 minuten te laat dan kunt u verzocht worden een nieuwe afspraak te maken zodat de afspraken na u gewoon op tijd kunnen plaatsvinden. 

 Eten &Roken:

 Om vettigheid op de nagels te voorkomen mag er ,tijdens de behandeling niet gegeten of gerookt worden. 

Aansprakelijkheid: 

  • MD Fantasy  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik van uw nagels en onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  • De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
  • .      Kinderen naar de Salon meenemen is geheel op eigen risco
  • Het is niet toegestaan  om zonderoverleg dieren mee te nemen  naar de salon 

 Geheimhouding

 De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  Beschadiging & diefstal 

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal  altijd bij de politie

 

Klachten 

  • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na  ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 Garantie 

  • MD Fantasy geeft op ieder behandeling één week garantie 
  • Bij de volgende punten vervalt deze garantie:

 - Uw nagels zijn behandeld door derden

- Verkeerd gebruik door uzelf 

- Zwangerschap, medicijngebruik of ziekte. Reparaties en de daarbij behorende kosten worden in overleg met u uitgevoerd.

 o          De minimum leeftijd voor het plaatsen van kunstnagels is 16 jaar. Tenzij met toestemming van haar verzorger

 De reden hiervoor:

Voor jongere dames dan 16  jaar is het absoluut niet verstandig kunstnagels te laten zetten. Omdat de nagels, net zoals het lichaam, nog in de “groei” zijn. De nagels zijn dus nog te kwetsbaar en een kunstnagel-systeem kan zorgen voor blijvende schade aan de nagels. Ook is de hechting van de kunstnagel op de natuurlijke nagel vaak niet optimaal waardoor de nagels makkelijker kunnen loslaten. Uiteraard is het wel mogelijk om een afspraak te maken voor een manicure met een leuke nail art!